03/25 1394

بشرای وحی در نمایشگاه شمیم وحی

بشرای وحی در نمایشگاه شمیم وحی

در نخستین نمایشگاه شمیم وحی که در راستای تجهیز موسسات قرآنی آغاز به کار کرد «موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی» با هدف کمک رسانی و ترویج فرهنگ قرآنی، نیز در آن آغاز به کار کرد.

 در نخستین نمایشگاه شمیم وحی که در راستای تجهیز موسسات قرآنی آغاز به کار کرد «موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی» با هدف کمک رسانی و ترویج فرهنگ قرآنی،نیز در آن آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که در تاریخ چهارشنبه 94/3/18 فعالیت خود را با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،شهردار محترم تهران و جمعی از موسئولین قرآنی استان تهران آغاز کرده تا تاریخ سه شنبه 94/3/26 ادامه دارد.

موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی نیز با حضور خود در این نمایشگاه سعی در ارائه خدمات فرهنگی، خدماتی، اقتصادی، مشاوره ای، کرده که تا امروز حضور موفقی را داشته است.